IS HAP - informační systém pro hodnocení pracovníků

From UPwiki
Jump to: navigation, search


Jak se přihlásit

IS HAP naleznete na adrese https://hap.upol.cz. Pro přihlášení použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako do Portálu UP.

Popis

IS HAP je nástrojem sloužícím ke každoročnímu hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací oblasti, tvůrčí oblasti a oblastech s nimi souvisejících. V tomto informačním systému jsou shromažďována data o realizovaných aktivitách a dosažených výsledcích každého akademického pracovníka za hodnocené období. Na základě těchto dat, pracovní pozice a velikosti úvazku pracovníka jsou pak matematickým modelem počítána hodnocení každého akademického pracovníka (na různých úrovních agregace). IS HAP umožňuje akademickému pracovníkovi sdělit nadřízenému další skutečnosti, které považuje za důležité pro své hodnocení, a také své plány do budoucna v jednotlivých hodnocených oblastech. Do IS HAP jsou pak také zaznamenávána finální verbální hodnocení akademických pracovníků jejich nadřízenými, zpracovaná s využitím všech výše zmíněných informací.

Vývoj IS HAP byl od počátku provázen snahou o automatizované získávání dat z externích informačních zdrojů. Jako první bylo realizováno napojení IS HAP na systém studijní agendy STAG a propojení mezi oběma systémy je nadále zdokonalováno. Výsledky tvůrčí činnosti je možné získávat ze systému OBD; k odborným článkům jsou navíc v IS HAP doplňovány bibliometrické charakteristiky týkající se WoS a Scopus. IS HAP přebírá také informace o výsledcích umělecké tvůrčí činnosti uložené v RUV. IS HAP disponuje také vnitřní databází projektů a zakázek smluvního výzkumu, do kterých lze rovněž načítat data automatizovaně z vyplněných excelovských šablon. Informace o organizační struktuře univerzity a potřebná data z oblasti personalistiky (pracoviště, pracovní pozice a úvazek pracovníka) je možné do IS HAP nahrávat pomocí excelovských sestav vyexportovaných z ekonomického informačního systém univerzity (např. SAP).

IS HAP je nástrojem pro podporu hodnocení a zajišťování kvality vysoké školy v tak zásadní oblasti, jakou představují její zaměstnanci vykonávající vzdělávací a/nebo tvůrčí činnost (vedle akademických pracovníků jsou pomocí tohoto systému hodnoceni i neakademičtí vědečtí/výzkumní pracovníci; dále budeme zjednodušeně hovořit o akademických pracovnících). Je zřejmé, že na kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti VŠ má největší vliv právě činnost těchto jejích zaměstnanců. Hodnocení akademických pracovníků je v rámci IS HAP prováděno v ročním cyklu. Základem hodnocení jsou objektivní, snadno ověřitelná data – většina z nich se získává z jiných informačních systémů dané VŠ nebo z jiných ověřených externích zdrojů, zbytek je zadáván přímo akademickými pracovníky (opět v takové formě, aby správnost informace byla prověřitelná). Základními hodnocenými oblastmi jsou vzdělávací a tvůrčí činnost; v obou oblastech je kladen důraz také na mezinárodní aspekty. Kvantitativní vstupní data jsou agregována pomocí matematického modelu vícekriteriálního hodnocení do výsledného hodnocení výkonu akademického pracovníka. Parametry tohoto modelu hodnocení jsou nastavovány pro každou součást dané VŠ (fakultu, ústav) zvlášť, aby mohla být zohledněna jejich rozdílná mise a specifické cíle jejich vedení. Celý proces nastavení modelu hodnocení IS HAP je třeba současně koordinovat na úrovni celé VŠ, tak aby hodnocení dobře odráželo její celkové strategické cíle. Přes matematickou náročnost použitého modelu hodnocení je díky využití speciálních nástrojů matematického modelování (jazykově orientované fuzzy modely) možné prezentovat způsob hodnocení ve formě dobře srozumitelné i nematematikům (jak hodnotitelům, tak i hodnoceným pracovníkům). Data uložená v IS HAP a agregovaná hodnocení vypočtená uvnitř IS HAP jsou pak základem pro finální hodnocení akademického pracovníka jeho vedoucím. Toto finální hodnocení má verbální podobu a vedoucí při něm zohledňuje také ty stránky akademického pracovníka, které nemohou být zahrnuty do hodnocení prováděného hodnotícím modelem IS HAP, tj. bere v úvahu i měkká data. Zápisu finálního hodnocení vedoucího do systému IS HAP by měl předcházet hodnotící pohovor, v jehož rámci lze určit také cíle pracovníka pro následující období.

Základní informace o každém hodnoceném pracovníkovi vstupují do IS HAP prostřednictvím zadávacího formuláře. Jak už bylo uvedeno, většina nejdůležitějších informací je do tohoto formuláře natahována automatizovaně; zbývající informace, které nelze získat touto cestou, doplňuje sám akademický pracovník. Každá činnost, každý vykazovaný výsledek jsou ve formuláři přesně specifikovány (např. u vedené kvalifikační práce je uveden název práce a jméno studenta, u časopisecké publikace její přesná citace). Vzhledem k tomu, že IS HAP umožňuje pohodlné vytváření výstupů, může tento systém sloužit akademickým pracovníkům i jejich nadřízeným jako databáze informací využitelných pro různé účely (profesní životopisy, příprava akreditačních materiálů apod.).

První část zadávacího formuláře je věnována oblasti vzdělávání. Tato oblast je pro přehlednost rozdělena do dalších podoblastí: 1a) pedagogická činnost spojená s výukou, 1b) pedagogická činnost spojená s vedením studentů, 1c) organizační činnost spojená s rozvojem studia. Zatímco v první podoblasti se uvádějí počty hodin výuky a odzkoušených studentů, případně nově vytvořené studijní opory, ve druhé především vedené kvalifikační práce a ve třetí pak veškeré aktivity související se zabezpečením studijních programů (garant studijního programu/oboru, hlavní řešitel projektu organizačně-pedagogického charakteru, propagátor studijního programu apod.). Bodové hodnocení jednotlivých aktivit je odvozeno z jejich časové a odborné náročnosti. Pokud jde o přímou výuku, umožňuje IS HAP zadávat k jednotlivým předmětům i číselně vyjádřené výsledky studentských evaluací. Poté, co akademický pracovník zkontroluje automaticky natažené položky a doplní některé další informace o svých aktivitách ve vzdělávací oblasti, uvede do příslušného textového pole své plány v této oblasti pro příští hodnocené období.

Druhá část zadávacího formuláře je věnována tvůrčí činnosti. Tato oblast se ve formuláři dělí do následujících podoblastí: 2a) výstupy dle kategorií RIV, 2b) další výstupy VaVaI, 2c) organizační činnost spojená s tvůrčí činností, 2d) výstupy dle kategorií RUV. Výstupy dle kategorií RIV uváděné v první podoblasti jsou registrovány a hodnoceny způsobem, který VŠ umožňuje plynulý přechod mezi způsobem hodnocení v rámci Metodiky hodnocení výsledků 2013-2016 a v rámci Metodiky 17+. Kategorie publikačních výsledků jsou definovány tak, aby byly na první pohled patrné excelentní výsledky (články publikované v časopisech Nature a Science, články publikované v prvním decilu nejlepších časopisů na WoS, ve zbytku prvního kvartilu; u článků publikovaných v časopisech indexovaných na WoS je uváděn IF a průměrný percentil, v případě Scopusu pak SJR). V podoblasti 2b jsou uváděny méně významné časopisecké publikace, učebnice, účast na konferencích, recenzní činnost. V části 2c jsou uváděni hlavní řešitelé projektů a odpovědní řešitelé zakázek smluvního výzkumu (přenos znalostí do praxe), členové výborů odborných společností, šéfredaktoři a členové redakčních rad, zohledněna je např. i propagace vědního oboru v médiích. V podoblasti 2d jsou uváděny výsledky v rámci bodovaných kategorií RUV. Jak již bylo zmíněno, bodové hodnocení tvůrčí činnosti v oblasti VaVaI vychází z Metodiky hodnocení výsledků 2013-2016 a do budoucna se předpokládá zohlednění priorit daných Metodikou 17+. U výstupů umělecké tvůrčí činnosti se používá přímo bodové hodnocení příslušných kategorií RUV, které vychází ze stejné škály, která byla používána v Metodice hodnocení výsledků VaVaI pro roky 2013-2016. Při hodnocení tvůrčí činnosti jsou výrazně bodově zvýhodňovány výsledky s dopadem na mezinárodní úrovni (publikace v mezinárodně uznávaných časopisech, mezinárodní projekty, zahraniční patenty, členství ve výborech mezinárodních odborných společností apod.). Důraz je také kladen na ocenění výsledků smluvního výzkumu. V této části zadávacího formuláře se také registrují u každého akademického pracovníka Hindex, celoživotní počet citací dle WoS a získaná významná ocenění. V závěru této části formuláře pracovník uvede své cíle v oblasti tvůrčí činnosti pro příští hodnocené období.

Ve třetí části zadávacího formuláře jsou uváděny akademické a manažerské funkce daného pracovníka. Jedná se tedy o členy vedení VŠ nebo fakult, členy příslušných akademických senátů, vedoucí a tajemníky kateder; krom toho se zde uvádějí také zástupci v RVŠ a hodnotitelé NAÚ, GAČR a TAČR. V doplňkové části formuláře (Ostatní činnosti) má hodnocený pracovník možnost zapsat volným textem ještě vše ostatní, co považuje za důležité při posuzování jeho činnosti v hodnoceném období.

Dílčí hodnocení akademického pracovníka ve vzdělávací oblasti a v tvůrčí oblasti se počítají tak, že se vypočte podíl mezi jeho celkovým dosaženým počtem bodů v dané oblasti hodnocení a počtem bodů stanoveným jako standard pro danou oblast hodnocení a danou pracovní pozici. Tyto standardy se stanovují jednak tak, aby respektovaly situaci na dané fakultě (před jejich nastavením je prováděna statistická analýza zadaných dat), jednak aby odrážely cíle vedení fakulty, případně univerzity. Obvyklé jsou poměrně blízké standardy ve vzdělávací činnosti napříč pracovními pozicemi (lektor, asistent, odborný asistent, docent, profesor) a výrazný nárůst hodnoty standardu v tvůrčí činnosti (od asistenta k profesorovi) – tato skutečnost souvisí i s povahou hodnotící škály, kdy míra excelence výsledku ve tvůrčí činnosti se výrazně odráží v bodovém hodnocení. (V této souvislosti je vhodné zmínit, že škály používané v IS HAP pro hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti se liší jak svým charakterem, tak svým rozsahem.) Lektoři nejsou hodnoceni v oblasti tvůrčí činnosti, neakademičtí vědečtí/výzkumní pracovníci zase ve vzdělávací oblasti (jejich případné výsledky v těchto nehodnocených oblastech jsou ale zaznamenávány). Dílčí hodnocení ve vzdělávací oblasti i v tvůrčí oblasti jsou v IS HAP srozumitelně prezentována pomocí barev a také ve slovní podobě. Výstupem IS HAP je i informace o procentním rozdělení získaných bodů do jednotlivých podoblastí vzdělávací a tvůrčí oblasti.

Celkové hodnocení akademického pracovníka je počítáno z jeho hodnocení za vzdělávací a tvůrčí činnost. K agregaci těchto dvou dílčích hodnocení je používán fuzzy expertní systém založený na bázi fuzzy pravidel. Fuzzy pravidla typu „Jestliže…, pak…“ pracující s hodnotami proměnných vyjádřenými slovy přirozeného jazyka mají tu výhodu, že takto jazykově popsaný způsob hodnocení je srozumitelný i laikovi. Volba vhodné báze pravidel je součástí procesu nastavení modelu hodnocení IS HAP pro danou součást VŠ. Stejně tak, jako je tomu u volby standardů, je volba báze pravidel závislá jednak na reálné situaci na dané fakultě (výsledku analýzy uložených dat), jednak zohledňuje cíle vedení fakulty, resp. univerzity.

Podobně se pomocí fuzzy expertního systému počítá z celkového hodnocení akademického pracovníka ve vzdělávací a tvůrčí oblasti a z jeho zatížení akademickými funkcemi a manažerskou činností i celkové vytížení tohoto pracovníka.

Finální hodnocení akademického pracovníka ovšem neurčuje automaticky matematický model, ale nadřízený tohoto pracovníka (vedoucí katedry). Data uložená v IS HAP a hodnocení vypočtené modelem hodnocení IS HAP slouží jako významná informační podpora pro toto jeho hodnocení. Tím, že má vedoucí katedry všechny informace o hodnoceném pracovníkovi na jednom místě, vidí je ve vzájemných souvislostech a má k dispozici i představu pracovníka o jeho vlastních cílech pro příští období, má velmi dobrý základ pro hodnotící pohovor s tímto pracovníkem i pro stanovení reálných cílů pro příští období – pro řízení tohoto pracovníka (a v souvislosti s tím i katedry) směrem k vyšší kvalitě. Výsledné kvalitativní hodnocení zapisuje vedoucí přímo do IS HAP. Tento zápis může zahrnovat i stanovisko hodnoceného k tomuto finálnímu hodnocení.

Informační systém pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP) byl vyvinut na Přírodovědecké fakultě UP v roce 2012. Realizaci tohoto softwarového produktu předcházel několikaletý výzkum související s hledáním vhodného matematického modelu hodnocení a rozsáhlá analýza systémů hodnocení akademických pracovníků používaných ve světě i v ČR. V letech 2012 - 2013 byla využitelnost IS HAP pro hodnocení akademických pracovníků na českých vysokých školách testována v rámci IPN Kvalita (s použitím dat PřF UP a FIS VŠE). V souvislosti se zaváděním vnitřního systému hodnocení a zajišťování kvality na Univerzitě Palackého v Olomouci je v současné době (2017-2018) realizována implementace IS HAP v rámci celé univerzity. IS HAP je využíván i na fakultách dalších 4 českých vysokých škol.

IS HAP prochází neustálým rozvojem (nové uživatelské funkce IS HAP, jeho napojení na další informační systémy, zdokonalování matematického modelu hodnocení, rozvoj metodiky IS HAP související s jeho využitím v rámci systémů vnitřního hodnocení kvality VŠ). Průběžně je také sledován vývoj obdobných systémů hodnocení akademických pracovníků ve světě.

Návody