Filozofická fakulta

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) je co do počtu kateder i studujících největší z osmi fakult této vysoké školy. Přibližně sedmi tisícům studentů poskytuje více než šest set kombinací filologických, humanitních, sociálních a uměnovědných oborů na 21 katedrách a odborných pracovištích.

Vedení fakulty

Filozofická fakulta funguje na samosprávném principu, akademičtí pracovníci a studenti volí akademický senát na tři roky, senát pak dále volí děkana fakulty na čtyřleté funkční období. Současným děkanem je od roku 2009 (opětovně zvolen v roce 2013) prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Děkanát filozofické fakulty je na ulici Křížkovského 511/10, vedle budovy rektorátu.

Katedry a pracoviště

Historie

Filozofická fakulta je druhou nejstarší fakultou v Olomouci (původní Jezuitská kolej byla zaměřená na studium teologie, jehož výuka mohla plynule pokračovat i poté, co byla v roce 1573 koleji udělena univerzitní práva). Výuku na filozofické fakultě zahájil v roce 1576 Angličan George Warr. Tehdejší pojetí filozofie zahrnovalo nejrůznější vědní obory, proto se na filozofické fakultě vyučovala například logika, metafyzika, matematika i fyzika. Filozofické studium plnilo funkci předstupně studia na specializovaných fakultách teologie, práva či medicíny. Kvůli účasti studentů na revoluci roku 1848 došlo v roce 1851 ke zrušení fakulty. Zůstaly pouze katedry historie a filozofie, které byly přičleněny k právnické fakultě (ta byla rovněž uzavřena v roce 1855).

Při obnovení univerzity v roce 1946 byla obnovena rovněž filozofická fakulta, která zahájila činnost v zimním semestru roku 1946. V prvních pěti letech byla organizace jednotlivých studijních a vědních oborů na fakultě poměrně složitá. Až v roce 1950 byly ustaveny jako základní organizační jednotky pro vědeckou a pedagogickou práci katedry, kterých bylo na filozofické fakultě zřízeno osm: Katedra marxismu-leninismu, Katedra dějin filozofie, Katedra historie, Katedra věd o umění, Katedra českého jazyka a literatury, Katedra slavistiky, Katedra západoevropské filologie, Katedra ostatní filologie a pomocných věd filologických. V 50. až 80. letech byly některé katedry organizačně přiděleny na Fakultu společenských věd Vysoké školy pedagogické nebo na pedagogickou fakultu. Výsledkem byla postupná redukce kdysi početných oborů a orientace fakulty na přípravu středoškolských učitelů. Několik kateder bylo zrušeno také v roce 1990, protože jejich výuka byla příliš naplněna komunistickou politickou indoktrinací. Od roku 1992 začal počet kateder a studijních oborů opět narůstat. Vedle obnovených dřívějších oborů přibyly i nové, např. studium politologie a evropských studií, žurnalistiky, aplikované ekonomie nebo archivnictví.

Studium

Studovat na Filozofické fakultě lze prezenční i kombinovanou formou (dálkově). Studijní programy jsou tříleté bakalářské a pětileté magisterské; většina oborů je akreditována i pro doktorské studijní programy. Studenti mají možnost upravit si své studijní programy, včetně kombinace dvouoborového studia. Studium na Filozofické fakultě je pojato jako odborné, s možností získat učitelskou způsobilost pro výuku na středních školách.

Externí odkazy

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci