Moodle UP

From UPwiki
Jump to: navigation, search

Univerzita Palackého používá LMS Moodle, který patří mezi nejrozšířenější LMS. Jedná se o systém jenž by měl řešit podporu a řízení výuky, včetně správy kurzů, výukových zdrojů, komunikačních a testovacích nástrojů, včetně nezbytných autentifikačních a autorizačních procedur. Najdete ho na adrese https://moodle.upol.cz a přihlásíte se svými přihlašovacími údaji jako do Portálu UP.

Centrální Moodle UP je jediná, centrálně podporovaná instance, kterou spravuje CVT. Je propojená se STAGem, což umožňuje automatické přiřazování vyučujících a studentů do předmětů a zpětný export výsledků splnění kurzů (je-li nastaveno) do STAGu. V centrálním Moodle si kurzy zakládají vyučující sami, přes IS/STAG (viz níže) Synchronizace STAG a Moodle probíhá každý den. Kurzy je třeba si založit pro každý semestr/akademický rok.

Návod níže slouží vyučujícím pro základní správu a nastavení kurzu. Podrobnější návod pro učitele najdete např. na adrese http://moodledocs.phil.muni.cz/

Popis služeb propojení se STAGem naleznete na https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_administrace-moodle.html a na https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/vyuka_ekurzy_prace.html.

Ukázka e-learningového kurzu

Základní přehled možností a funkcionalit Moodlu, způsobů tvorby obsahu kurzů včetně odkazů a ukázek naleznete v testovacím prostředí Moodlu. Kurz, do něhož se můžete sami přihlásit, najdete na adrese https://moodletest.upol.cz/course/view.php?id=2233.

Založení kurzů

Vyučující si pro své kurzy mohou založit stránku na Moodle UP. Kurzy se zakládají přes IS/STAG a obratem se objeví na stránce Moodle UP v příslušné kategorii, bude mu přiřazen vyučující a všichni zapsaní studenti. Podmínkou je, aby byl vyučující zaveden u předmětu v roli přednášející/vede seminář/vede cvičení - poté bude u kurzu jako vyučující a může editovat obsah. Garant kurzu se objeví pouze v roli needitujícího učitele.

Postup:

 1. přihlásit se do IS/STAG
 2. přejít na záložku IS/STAG
 3. v levém menu vybrat Administrace Moodle kurzů
 4. zkontrolovat správný akademický rok, případně změnit a dál "Hledej"
 5. vybrat si, zda budete zakládat kurzy podle předmětu nebo podle rozvrhové akce
 6. zaškrtnout vybrané předměty nebo rozvrhové akce - podle příslušného akademického roku
 7. kliknout "Založit kurzy pro níže vybrané úpředměty"
Soubor

Video návod je ke shlédnutí zde: https://youtu.be/ZoF8Vmo1ifY

Několik upozornění:

 • Všimněte si, pro jaký akademický rok kurz vytváříte, podle toho bude zařazen do struktury kurzů v Moodle UP.
 • Pokud zakládáte kurz, který se pod stejným kódem učí v zimním i letním semestru, bude kurz založen pro celý akademický rok a bude veden vyučujícím, který je ve STAGu zaveden za začátku zimního semestru.
 • Bývá výhodnější založit kurz podle rozvrhové akce (např. tentýž kurz v pondělí, druhý ve středu). Studenti se pak do kurzů načtou automaticky podle dne, na nějž jsou zapsáni ve STAGu, nikoli
 • Pozor, nezakládejte kurzy pro každou rozvrhovou akci zvlášť. Pokud se předmět učí v různých týdnech semestru v různé časy, stačí vybrat jednu, např. první, rozvrhovou akci a týdny pak přidat ručně až v prostředí Moodle.
 • Pokud uživatel v portálu IS/STAG zaškrtl volbu „Vytvořit kurzy z předchozích verzí (pokud existují)“, pak se Moodle pokusí nalézt adekvátní starší verzi kurzu (pro ten samý předmět, některý z loňských let či semestrů) - hledají se prioritně kurzy označené příznakem „Template“ a v každém případě se vybírá kurz, který je „nejnovější ze starších verzí“. V případě že neuspěje (a nebo pokud zmíněná volba zaškrtnutá není), je kurz vytvořen ze standardní šablony Moodle.

První nastavení kurzu

V případě nově vytvořeného kurzu se objeví standardní šablona Moodle obsahující pět témat. Toto nastavení lze měnit následujícím způsobem. V levé části je menu Správa kurzu a v něm Upravit nastavení.

Soubor
 • Název kurzu se kopíruje ze STAGu, pakliže se rozhodnete jej změnit, mělo by to jednotné podle domluvy na katedře/ústavu. Krátky název měnit nelze a nesmí se měnit, slouží jako identifikátor.

Je třeba si rozmyslet, jak bude kurz uspořádán:

 • Týdenní uspořádání
  • Podle datumu začátku kurzu nastaví na každý modul datum odpovídajícího týdne, např. 17. - 23. září
  • Počet týdnů v semestru se pak nastaví v Počtu sekcí (např. 13 týdnů podle semestru)
 • Tematické uspořádání
  • Každý modul představuje jedno téma, které lze jakkoli nazvat, např. Základy mineralogie
  • Moduly lze pojmenovat podle datumu, kdy se kurz koná. Např. 4x za semestr pro studenty kombinované formy
 • Formát jednoho modulu
  • je vhodný pro jednu konkrétní aktivitu kurzu, např. diskusi, správa souborů, databáze a pod.
 • Diskusní uspořádání
  • V podstatě nahrazuje internetový chat
  • Diskusi organizuje podle diskusních vláken

Stěhování kurzů ze starších a jiných verzí Moodlu (např. z Moodle FF, Inkultus, atd...)

V případě, že má vyučující již vytvořený kurz v některé ze starších verzí Moodle, které běžely pod jednotlivými katedrami, je nutné přestěhovat kurz do centrálního Moodle UP.

Soubor

Doporučený postup je následující:

 1. vytvořit si pomocí IS/STAG v Moodle UP stránku kurzu (nejlépe přes rozvrhovou akci, viz Založení kurzu výše.
 2. provést zálohu (backup) kurzu ve starší verzi Moodlu BEZ UŽIVATELŮ
 3. stáhnout soubor se zálohou na disk do počítače
 4. v Moodle UP provést do nově vytvořeného obnovu kurzu (Obnovit v sekci Správa kurzu)
 5. nahrát staženou zálohu
 6. v sekci Obnovit do tohoto kurzu zakliknout "Začlenit zálohovaný kurz do tohoto kurzu"
 7. zatrhnout možnost upravit nastavení v kroku 4 obnovy

Video návod je ke shlédnutí zde: https://youtu.be/4qvI69VSuxQ a https://youtu.be/i5_DN_AKhCU.

Vkládání obsahu a činností

Abyste mohli začít upravovat obsah a činnosti, je třeba vždy nejprve Zapnout režim úprav.

Soubor

Podrobnější návod na vkládání obsahu a činností najdete např. na adrese http://moodledocs.phil.muni.cz/ Zde jen několik užitečných rad:

 • Studijní materiály pro studenty lze v zapnutém režimu úprav vkládat pouhým přetažením myší do modulu.
 • Moduly, materiály a činnosti lze libovolně přemisťovat uvnitř kurzu.
 • Připravené materiály v kurzu, které studenti nemají vidět hned, lze buď skrýt (očičkem), nebo nastavit podmínky pro jejich viditelnost, např. splnění nějakého úkolu, apod.
 • Studenti, kteří z nějakého důvodu nejsou zapsaní v kurzu, mohou být do kurzu přiřazeni ručně. Stejně tak i vyučující.

Problém JEDEN KURZ V MOODLE - VÍCE KÓDŮ VE STAGU (aneb studenti nezapsaní ve STAGu)

Moodle UP nedokáže sloučit v jeden kurz předměty ze STAGu vyučované pod různými zkratkami. Rovněž se objevuje situace, kdy je potřeba do Moodle kurzu zapsat studenty, kteří nejsou v daném předmětu z různých důvodů zapsaní ve STAGu. Řešením je umožnit studentům, aby se do daného kurzu zapsali sami - povolit možnost Zápisu sebe sama do kurzu. Z bezpečnostních důvodů je přitom vhodné nastavit jim "klíč k zápisu", což je heslo, bez kterého se do kurzu nezapíší. Studenty instruujte je, aby se s pomocí hesla do kurzu zapsali. Poté doporučujeme možnost Zápisu sebe sama do kurzu opět vypnout.

Soubor

Osvědčený postup je následující:

 1. vytvořit si jeden "základní" kurz v Moodlu UP (viz výše), do kterého se pak studenti budou dodatečně zapisovat
 2. přejmenovat si kurz podle potřeby, např. přidáním potřebných kódů předmětů
 3. v sekci Správa kurzu rozkliknout Uživatelé a kliknout na Metody zápisu
 4. upravit nastavení u řádku Zápis sebe sama do kurzu (ozubené kolečko)
 5. nastavit klíč k zápisu (heslo - může být i velmi prosté)
 6. změnit výchozí přiřazení role na Student - asynchron (aby jej Moodle při synchronizaci se STAGem nevyřadil z kurzu)
 7. podle potřeby lze nastavit délku trvání (Začátek zápisu, Konec zápisu)
 8. dole na stránce kliknout Uložit změny
 9. povolit Zápis sebe sama kliknutím na očičko
 10. sdělit dotyčným studentům heslo a po jejich zapsání opět očičkem Zápis zakázat.

Mazání kurzů

Pokud je potřeba z nějakého důvodu kurz smazat (např. chybně vytvořen, předmět místo rozvrhnové akce, a pod.) je třeba v ve Správě kurzu, Upravit nastavení a před název kurzu vložit slovo SMAZAT. Pak poslat žádost o smazání včetně adresy s ID kurzu (např. https://moodle.upol.cz/course/view.php?id=875) paní Mgr. Bohdaně Řehákové, bohdana.rehakova(at)upol.cz.