Rektorát

From UPwiki
Jump to: navigation, search
Budova rektorátu na ulici Křížkovského v Olomouci

Budova

Rektorát je sídlo hned několika univerzitních orgánů. Budova rektorátu sídlící na ulici Křížkovského 8 je jedním z významných míst Olomouce již od 13. století, kdy na místě budov dnešního rektorátu stálo kapitulní probošství. Od té doby byl tento objekt několikrát přestavován. Během třicetileté války byly budovy probošství poničeny. Dnešní podoba budovy rektorátu pochází z prvního desetiletí 18. století. Od roku 1948 patří budovy bývalého probošství Univerzitě Palackého, a to včetně rozsáhlých zahrad, které se nacházejí na hradebních parkánech.

Rektor

V čele rektorátu univerzity stojí rektor. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může tuto funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období. Rektor jmenuje prorektory, kvestora, členy vědecké rady, jmenuje i odvolává děkany fakult, předkládá rozpočet školy a stará nejen o správu univerzity, ale také o její další směřování. Také reprezentuje univerzitu na domácím i mezinárodním poli. Rektora jmenuje na základě volby akademickým senátem univerzity prezident ČR.

Funkci rektora naší univerzity zastává od roku 2014 prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., MA. Pravou rukou rektora je kancléř, který vede jeho agendu.

Prorektor

Prorektor zastupuje rektora v oblastech, které mu rektor svěří, například v oblasti studijní problematiky, vědy a výzkumu, vnějších a vnitřních vztahů, rozvoje, výstavby a organizace. Studentům bude nejbližší asi prorektor pro studijní záležitosti a pracovnice/pracovníci jeho úseku.


Zdroj:

[1 olomouc.eu]