Akademický senát

Z UPwiki
Přejít na: navigace, hledání

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a má 24 členů. Sídlí na ulici Křižkovského 8. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce; každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů (tj. osm studentů, šestnáct akademických pracovníků). Funkční období senátu je tříleté.  Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná. Sočasným předsedou akademického senátu je doc. Mgr. Jiří Langer, PhD.

Senát je nejvyšším legislativním a kontrolním orgánem univerzity. Volí kandidáta na rektora a případně podává prezidentu republiky návrh na jeho odvolání, schvaluje rektorovy návrhy na jmenování a odvolání členů vědecké rady, projednává jeho návrhy na jmenování a odvolání prorektorů a kvestora. Schvaluje rozpočet, dlouhodobý záměr, výroční zprávy a organizační změny v rámci univerzity, např. zřizování, slučování a rušení fakult nebo částí univerzity. Senát také kontroluje hospodaření univerzity a jejích součástí. Členy senátu nemohou být rektor, prorektoři, děkani a proděkani.

K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání senátu k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje senát Ekonomickou a Legislativní komisi AS UP.

Akademický senát se řídí příslušnými zákony ČR, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a vnitřními předpisy UP, zejména Statutem UP a Volebním a jednacím řádem AS UP.

Historie

Koncem prosince 1989 se na fakultách UP ustavily akademické rady, které zvolily děkany fakult a členy Akademické rady UP. Celkový počet členů Akademické rady UP byl 40.  Fakulty zastupovalo 32 členů (LF, FF, PřF, PdF), dalších 5 členů zastupovalo útvary s celouniverzitní působností, 3 studenty delegovala Stavovská unie studentů. AR UP na svém prvním zasedání 21. 12. 1989 zvolila předsedou RNDr. Josefa Tillicha, CSc. Hlavním bodem tohoto zasedání byla volba nového rektora UP. Jednomyslnou volbou byl rektorem zvolen doc. PhDr. Josef Jařab, CSc., s účinností od 1. 1. 1990. AR UP pracovala v nezměněném složení do června 1990, kdy byl podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ustanoven Akademický senát UP.

Na říjnovém zasedání AS UP  v roce 1990 byl senát rozšířen o zástupce CMTF UP a FTK UP a na listopadovém zasedání AS UP v roce 1991 o zástupce PF UP.

Fakulta zdravotnických věd UP (FZV) zahájila činnost k 1. 9. 2008. Ve dnech 5. 3. a 6. 3. 2009 zvolila své zástupce do AS UP.

Předsedové Akademického senátu UP od roku 1990

 1. doc. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., funkční období 1990–1993
 2. RNDr. Pavel Nováček, CSc. (do 31. 12. 1995), funkční období 1993–1996
 3. doc. Ing. Jan Hálek, CSc. (od 1. 1. 1996)
 4. doc. Ing. Jan Hálek, CSc., funkční období 1996–1999
 5. RNDr. Jaroslav Kvapil, CSc., funkční období 1999–2002
 6. MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., funkční období 2002–2005
 7. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., funkční období 2005–2008
 8. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., (do 21. 4. 2010), funkční období 2008–2011
 9. Mgr. Tomáš Parma (od 12. 5. 2010)
 10. doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., funkční období 2011–2014
 11. doc. Mgr. Jiří Langer, PhD., funkční období 2014 - doposud